Art. 43. - [Zadania samorządu] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  43.  [Zadania samorządu]
1. 
Do zadań samorządu należy w szczególności:
1)
podejmowanie działań w celu zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
2)
reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych;
3)
współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej, a także w zakresie organizowania i wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
4)
doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów;
5)
sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez rzeczników patentowych i aplikantów;
6)
prowadzenie badań w sprawach własności przemysłowej.
2. 
Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, samorząd współdziała z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, a także z innymi samorządami zawodowymi i organizacjami społecznymi, jak również sprawuje orzecznictwo dyscyplinarne oraz prowadzi działalność wydawniczą.