Art. 41. - [Przepisy stosowane do aplikantów rzecznikowskich; ślubowanie] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  41.  [Przepisy stosowane do aplikantów rzecznikowskich; ślubowanie]
1. 
Do aplikanta stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 4 pkt 2 i ust. 5, art. 23a, art. 24 ust. 1, 3 i 4.
2. 
Rota ślubowania składanego przez aplikanta ma następujące brzmienie: "Ślubuję uroczyście wykonywać obowiązki aplikanta rzecznikowskiego sumiennie i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zachowywać tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki rzecznika patentowego.".
3. 
Do roty ślubowania, o której mowa w ust. 2, aplikant może dodać słowa "Tak mi dopomóż Bóg".
4. 
Ślubowanie składane przez aplikanta odbiera Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w obecności przedstawiciela Urzędu Patentowego wyznaczonego przez Prezesa Urzędu Patentowego.