Art. 31. - [Zakres i forma egzaminu kwalifikacyjnego] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  31.  [Zakres i forma egzaminu kwalifikacyjnego]
1. 
Celem egzaminu kwalifikacyjnego, którego termin wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, jest sprawdzenie przygotowania osoby przystępującej do tego egzaminu do samodzielnego i prawidłowego wykonywania zawodu, w tym posiadanej przez nią wiedzy oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu:
1)
prawa własności przemysłowej, w tym prawa europejskiego i międzynarodowego;
2)
prawa autorskiego;
3)
prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego;
4)
postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz postępowania cywilnego;
5)
postępowania międzynarodowego w sprawach własności przemysłowej;
6)
metodyki wykonywania zawodu, w szczególności uzyskiwania, utrzymywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej;
7)
zasad wykonywania zawodu rzecznika patentowego i zasad etyki rzecznika patentowego.
2. 
Egzamin kwalifikacyjny składa się z trzech części pisemnych.
3. 
Egzamin kwalifikacyjny polega na sporządzeniu przez zdającego:
1)
dokumentacji zgłoszenia wynalazku do ochrony;
2)
pisma procesowego w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym lub cywilnym;
3)
opinii na podstawie przedstawionego stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia problemu prawnego na podstawie opisanego przypadku (kazusu).
4. 
(uchylony).