Art. 30. - [Obowiązki aplikanta rzecznikowskiego] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  30.  [Obowiązki aplikanta rzecznikowskiego]
1. 
Do obowiązków aplikanta należy:
1)
uczestniczenie w przewidzianych programem zajęciach teoretycznych i praktycznych;
2)
samodzielne pogłębianie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych;
3)
przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy;
4)
przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego w wyznaczonym terminie.
2. 
Obowiązek przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego dotyczy również osób zwolnionych w całości od odbycia aplikacji.