Art. 3. - [Podstawowe wymagania wobec osoby wykonującej zawód rzecznika patentowego] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  3.  [Podstawowe wymagania wobec osoby wykonującej zawód rzecznika patentowego]
1. 
Zawód rzecznika patentowego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.
2. 
Rzecznik patentowy w wykonywaniu zawodu podlega tylko ustawom.
3. 
Rzecznik patentowy ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki rzecznika patentowego i z należytą starannością.
4. 
(uchylony).