Art. 28b. - [Egzamin konkursowy] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  28b.  [Egzamin konkursowy]
1. 
Wpis na listę aplikantów następuje po przeprowadzeniu egzaminu konkursowego, którego termin wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.
2. 
Celem egzaminu konkursowego jest sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu:
1)
zadań rzecznika patentowego;
2)
podstaw prawa własności przemysłowej;
3)
elementów wiedzy technicznej;
4)
elementów prawa konstytucyjnego;
5)
stopnia znajomości jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
3. 
Egzamin konkursowy przeprowadza się w formie pisemnej.
4. 
Za przeprowadzenie egzaminu konkursowego pobierana jest od kandydatów opłata, której wysokość nie może przekroczyć 20% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia tego egzaminu.
5. 
Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego, uwzględniając rzeczywiste koszty związane z przeprowadzeniem tego egzaminu.