Art. 28. - [Patron aplikanta rzecznikowskiego] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  28.  [Patron aplikanta rzecznikowskiego]
1. 
Aplikacja odbywa się pod kierunkiem patrona wyznaczonego w drodze uchwały przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych.
2. 
Patronem, o którym mowa w ust. 1, może być tylko rzecznik patentowy.
3. 
Aplikant otrzymuje zlecane mu systematycznie przez patrona prace i zadania praktyczne, które mogą być również wykonywane poza miejscem odbywania aplikacji.