Art. 26. - [Delegacja ustawowa - wzór listy rzeczników patentowych, wzór legitymacji, opłaty pobierane przez Urząd Patentowy] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  26.  [Delegacja ustawowa - wzór listy rzeczników patentowych, wzór legitymacji, opłaty pobierane przez Urząd Patentowy]

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych, kierując się koniecznością zapewnienia przejrzystości danych ujętych na liście;
2)
wzór legitymacji rzecznika patentowego, kierując się koniecznością zapewnienia identyfikacji osoby uprawnionej do wykonywania zawodu oraz używającej tytułu zawodowego "rzecznik patentowy";
3)
wysokość opłat pobieranych przez Urząd Patentowy od wniosku o wpis oraz wniosku o zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych, uwzględniając rzeczywistą wysokość kosztów związanych z dokonaniem lub ze zmianą wpisu.