Art. 22. - [Ślubowanie] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  22.  [Ślubowanie]
1. 
Rota ślubowania składanego przez rzecznika patentowego ma następujące brzmienie: "Ślubuję uroczyście wykonywać zawód rzecznika patentowego sumiennie i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zachowywać tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki rzecznika patentowego.".
2. 
Do roty ślubowania, o której mowa w ust. 1, rzecznik patentowy może dodać słowa "Tak mi dopomóż Bóg".
3. 
Ślubowanie odbiera Prezes Urzędu Patentowego w obecności przedstawiciela samorządu.