Art. 19. - [Warunki wpisu na listę rzeczników patentowych] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  19.  [Warunki wpisu na listę rzeczników patentowych]
1. 
Na listę rzeczników patentowych może być wpisany, kto:
1)
posiada obywatelstwo państwa członkowskiego;
2)
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
3)
jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
4)
ukończył magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze;
5)
odbył aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie;
6)
złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 31.
2. 
Na listę rzeczników patentowych może być wpisany także obywatel państwa członkowskiego, który:
1)
spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 2 i 3;
2)
nabył kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika patentowego uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334);
3)
posługuje się językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności umożliwiającym w ramach wykonywania zawodu występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, a także w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym.
3. 
(uchylony).