Art. 18. - [Wpis na listę rzeczników patentowych] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  18.  [Wpis na listę rzeczników patentowych]
1. 
Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po złożeniu ślubowania, z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników patentowych.
2. 
Urząd Patentowy prowadzi w systemie teleinformatycznym aktualną listę rzeczników patentowych, która zawiera:
1)
imię lub imiona i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
wykształcenie;
4)
datę złożenia egzaminu kwalifikacyjnego albo datę wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu rzecznika patentowego;
5)
datę wpisu na listę rzeczników patentowych i numer "Wiadomości Urzędu Patentowego", w którym ogłoszono o wpisie;
6)
numer wpisu na listę rzeczników patentowych;
7)
miejsce i formę wykonywania zawodu;
8)
adres zamieszkania;
9)
adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
10)
adnotacje o odpisach orzeczeń dyscyplinarnych;
11)
funkcje pełnione w organach samorządu;
12)
informacje o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
13)
datę skreślenia z listy rzeczników patentowych i numer "Wiadomości Urzędu Patentowego", w którym ogłoszono o skreśleniu;
14)
adnotacje o wydaniu legitymacji rzecznika patentowego.
3. 
W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego udostępnia się informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 5-7, 12 i 13, a w przypadku wyrażenia zgody przez rzecznika patentowego również adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
4. 
Wpisu na listę rzeczników patentowych i zmiany wpisu dokonuje się na wniosek zainteresowanego.
4a. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 10, 11, 13 i 14 oraz w art. 24 ust. 2 pkt 2-6, zmiany wpisu na liście rzeczników patentowych dokonuje się z urzędu.
4b. 
Od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych albo o zmianę wpisu pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.
4c. 
Wysokość opłaty od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych nie może przekroczyć 3% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wpis, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", oraz 1,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia od wniosku o zmianę wpisu.