Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.31.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1958 r.

USTAWA
z dnia 22 maja 1958 r.
o rzecznikach patentowych.

Rzecznicy patentowi są powołani do udzielania porad i pomocy technicznej oraz prawnej w sprawach ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych, jak również do wykonywania wszelkich czynności związanych z tą ochroną w Polsce i za granicą.

1.
Rzecznikiem patentowym może być obywatel polski, zamieszkały stale w Polsce, korzystający w pełni z praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który ukończył wyższe studia techniczne lub prawnicze zakończone uzyskaniem tytułu magistra i ponadto:
1)
odbył co najmniej pięcioletnią praktykę w swoim zawodzie,
2)
wykazał się dwuletnią praktyką w sprawach patentów, wzorów i znaków towarowych oraz
3)
złożył przed komisją w Urzędzie Patentowym egzamin na rzecznika patentowego z wynikiem pomyślnym.
2.
Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej określa przedmiot egzaminu na rzecznika patentowego oraz wyznacza komisję egzaminacyjną w składzie przewodniczącego i co najmniej czterech członków, w tym co najmniej dwóch rzeczników patentowych.
1.
Prawo wykonywania czynności zawodowych rzecznika patentowego uzyskuje się przez wpis na listę rzeczników patentowych.
2.
O wpisie na listę rzeczników patentowych decyduje Prezes Urzędu Patentowego po zasięgnięciu opinii zrzeszenia rzeczników patentowych.
3.
Od decyzji Prezesa Urzędu Patentowego, odmawiającej wpisania na listę rzeczników, przysługuje odwołanie w ciągu czternastu dni od doręczenia decyzji do Prezesa Rady Ministrów, który decyduje ostatecznie.
4.
Listę rzeczników patentowych prowadzi Urząd Patentowy.

Rzecznik patentowy przed rozpoczęciem czynności zawodowych składa przed Prezesem Urzędu Patentowego przyrzeczenie treści następującej:

"Przyrzekam uroczyście w mojej pracy rzecznika patentowego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Państwa Ludowego, któremu wierności zawsze dochowam, obowiązki rzecznika patentowego wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, dochować tajemnicy zawodowej, a w postępowaniu moim kierować się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej."

1.
Z zawodem rzecznika patentowego nie wolno łączyć stanowiska w Urzędzie Patentowym, w wymiarze sprawiedliwości i w notariacie.
2.
Prezes Rady Ministrów może rozciągnąć zakaz określony w ust. 1 na innych pracowników państwowych oraz na żołnierzy zawodowych w służbie czynnej.
3.
Adwokat nie może być wpisany na listę rzeczników patentowych, dopóki pozostaje na liście adwokatów; to samo stosuje się odpowiednio do aplikanta adwokackiego.
4.
Rzecznikowi patentowemu nie wolno również objąć stanowiska lub podejmować się zajęcia kolidującego z wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego.

Rzecznik patentowy zastępuje osoby zainteresowane na podstawie pełnomocnictwa.

Rzecznik patentowy nie może przyjąć zastępstwa lub udzielić pomocy, jeżeli zastępował stronę przeciwną lub udzielił jej pomocy w tej samej bądź związanej z nią sprawie, nie może również udzielić pomocy w sprawie, w której brał udział z ramienia organów administracji państwowej.

Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się z tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

1.
Rzecznik patentowy może odmówić udzielenia pomocy lub przyjęcia zastępstwa tylko z ważnych powodów.
2.
Wątpliwości co do udzielenia lub odmowy pomocy oraz przyjęcia zastępstwa rozstrzyga zrzeszenie rzeczników patentowych.

Rzecznik patentowy, wypowiadający pełnomocnictwo, jest obowiązany jeszcze przez cztery tygodnie pełnić swoje obowiązki, jeżeli nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego rzecznika patentowego lub zwolnienie przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa.

1.
Rzecznik patentowy powinien prowadzić kancelarię w obranej przez siebie siedzibie; siedzibę tę może przenieść za zgodą Prezesa Urzędu Patentowego.
2.
Prezes Urzędu Patentowego może uzależnić wpis na listę rzeczników patentowych od obrania siedziby w miejscowości wyznaczonej przez Prezesa Urzędu Patentowego, jeżeli wymaga tego konieczność prawidłowego rozmieszczenia rzeczników patentowych dla zapewnienia ludności należytej pomocy. Od decyzji Prezesa Urzędu Patentowego przysługuje odwołanie do Prezesa Rady Ministrów, który decyduje ostatecznie.
1.
Rzecznik patentowy obowiązany jest prowadzić akta, które odzwierciedlają przebieg każdej powierzonej mu sprawy i wykonane czynności.
2.
Rzecznik patentowy obowiązany jest przechowywać akta w ciągu dwóch lat od daty ustania ochrony własności przemysłowej lub od daty uprawomocnienia się decyzji odmawiającej tej ochrony.
1.
Za wykonywanie czynności zawodowych rzecznik patentowy pobiera wynagrodzenie.
2.
Minister Finansów ustala w porozumieniu z Prezesem Urzędu Patentowego wysokość wynagrodzenia za czynności zawodowe rzeczników patentowych oraz określa przypadki, w których wynagrodzenia się nie pobiera lub pobiera się wynagrodzenie zmniejszone oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Prezes Urzędu Patentowego ustanowi z urzędu zastępcę dla rzecznika patentowego w przypadku śmierci, skreślenia z listy rzeczników patentowych lub zawieszenia w czynnościach zawodowych. Prezes Urzędu Patentowego może również ustanowić zastępcę rzecznika patentowego, który czasowo nie może wykonywać zawodu, a nie ustanowił zastępcy.

Rzecznicy patentowi podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z zasadami prawa bądź też za naruszenie swych obowiązków zawodowych.

Kary dyscyplinarne są następujące:

1)
upomnienie,
2)
nagana,
3)
zawieszenie w czynnościach zawodowych na okres od trzech miesięcy do dwóch lat,
4)
skreślenie z listy rzeczników patentowych.
1.
Kary dyscyplinarne wymierza w pierwszej instancji Komisja Dyscyplinarna przy Urzędzie Patentowym, a w drugiej instancji - Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Prezesie Rady Ministrów.
2.
Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia organizację i sposób powoływania komisji dyscyplinarnych oraz zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego.
1.
Nadzór nad działalnością rzeczników patentowych sprawuje Prezes Urzędu Patentowego.
2.
Prezes Rady Ministrów ustala zakres nadzoru, o którym mowa w ust. 1, oraz zasady i tryb jego wykonywania.
1.
Osoby wpisane na listę rzeczników patentowych tworzą zrzeszenie rzeczników patentowych.
2.
Do zadań zrzeszenia należy:
1)
ustalanie prawidłowych zasad wykonywania zawodu rzecznika patentowego,
2)
reprezentowanie ogółu rzeczników patentowych.
3.
Organizację zrzeszenia, jego szczegółowy zakres działania oraz zasady funkcjonowania określi Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Rzecznicy patentowi, będący członkami Kolegium Rzeczników Patentowych w dniu wejścia w życie ustawy, mają prawo do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

Ustawa niniejsza nie narusza przepisów o zastępstwie stron przez pełnomocników w postępowaniu sądowym.

W przepisach z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. z 1928 r. Nr 39, poz. 384 z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 36 ust. (1) wyrazy "Kolegium Rzeczników Patentowych" zastępuje się wyrazami "rzecznika patentowego bądź adwokata zamieszkałego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", a wyraz "je" zastępuje się wyrazem "go",
2)
w art. 121 ust. (1) wyrazy "gdy chodzi o wzór użytkowy - wyznaczyć Kolegium Rzeczników Patentowych, a gdy chodzi o wzór zdobniczy - bądź Kolegium Rzeczników Patentowych" zastępuje się wyrazami "wyznaczyć rzecznika patentowego",
3)
w art. 194 ust. (1) wyrazy "Kolegium Rzeczników Patentowych" zastępuje się wyrazami "rzecznika patentowego",
4)
w art. 239 wyrazy "Kolegium Rzeczników Patentowych, działające przez członka Kolegium, wyznaczonego do prowadzenia danej sprawy przez przewodniczącego Kolegium" zastępuje się wyrazami "rzecznicy patentowi" oraz skreśla się wyrazy "Adwokat nie może być pełnomocnikiem w sprawach zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych."
1.
Traci moc ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o utworzeniu Kolegium Rzeczników Patentowych (Dz. U. Nr 63, poz. 495).
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie zachowują moc przepisy wykonawcze, wydane na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.

Istniejące dotychczas Kolegium Rzeczników Patentowych przeprowadzi w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy likwidację spraw wszczętych w tym Kolegium przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.