Art. 26. - [Zmiany na listach oraz zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów ostatecznej listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania] - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.747 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2023 r.
Art.  26.  [Zmiany na listach oraz zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów ostatecznej listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania]
1. 
Po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw transportu list, o których mowa w art. 24 ust. 5, Prezes Rady Ministrów może:
1)
dokonać zmian na listach, o których mowa w art. 24 ust. 5,
2)
wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne

- mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej zamożności lub obszarów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej kraju lub zgodność z programami realizowanymi przez Radę Ministrów.

1a. 
Ustanawia się rezerwę w wysokości 5% sumy kwot, o których mowa w art. 20 ust. 1.
2. 
W wyniku dokonania zmian na listach lub wskazania dodatkowych zadań do dofinansowania, zgodnie z ust. 1, Prezes Rady Ministrów może dokonać podziału rezerwy, o której mowa w ust. 1a.
3. 
Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną:
1)
listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie w podziale na listę podstawową i listę rezerwową, z uwzględnieniem zmian dokonanych zgodnie z ust. 1;
2)
wysokość dofinansowania zadań powiatowych oraz zadań gminnych w danym województwie, uwzględniając:
a)
wysokość środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dany rok na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, z uwzględnieniem podziału środków na poszczególne województwa dokonanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8,
b)
podział rezerwy, o której mowa w ust. 1a, dokonany zgodnie z ust. 2.
4. 
Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, do ostatecznej wysokości dofinansowania, o której mowa w ust. 3 pkt 2.
4a. 
Zadanie powiatowe oraz zadanie gminne może zostać umieszczone tylko na jednej liście zadań powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, albo zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1a, albo zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1b.
5. 
W terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie wojewoda doręcza ministrowi właściwemu do spraw transportu przewidywany harmonogram przekazywania środków Funduszu na zadania przeznaczone do dofinansowania. Harmonogram sporządza się w układzie miesięcznym.
6. 
Lista, o której mowa w ust. 3 pkt 1, może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:
1)
rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania;
2)
zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1;
3)
wygaśnięcia umowy na podstawie art. 28 ust. 7 albo 8;
4)
gdy umowa o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego nie została zawarta w terminie określonym w art. 28 ust. 3b;
5)
gdy umowa o dofinansowanie nie została zawarta w wyniku niespełnienia przez wnioskodawcę wymogów formalnych, o których mowa w art. 21 ust. 8.
7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zadanie o najwyższym priorytecie do dofinansowania umieszczone na liście rezerwowej jest przenoszone na listę podstawową, do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie.
8. 
Wojewoda niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów i ministrowi właściwemu do spraw transportu informację o zmianie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie, o której mowa w ust. 6. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się.
9. 
Lista zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie zmieniona zgodnie z ust. 8 nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.
10. 
W terminie 30 dni od dnia zmiany listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie zgodnie z ust. 8 wojewoda doręcza ministrowi właściwemu do spraw transportu przewidywany harmonogram przekazywania środków Funduszu na zadania przeznaczone do dofinansowania. Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się.