§ 6. - Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. - Dz.U.2006.125.868 - OpenLEX

§ 6. - Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.125.868

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2006 r.
§  6.
1.
W przypadku gdy podział ryzyk, o których mowa w § 2 pkt 1-3, nie pozwala na ustalenie, która ze stron ponosi większość tych ryzyk, ustalenie, czy zobowiązania wynikające z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mają wpływ na dług publiczny oraz deficyt sektora finansów publicznych, następuje z uwzględnieniem podziału ryzyka związanego z końcową wartością składników majątkowych, o którym mowa w § 2 pkt 16.
2.
W przypadku gdy podmiot publiczny będzie ponosił ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych lub podział tego ryzyka pomiędzy strony nie będzie przejrzysty co do tego, kto ponosi większość tego ryzyka, zobowiązania wynikające z umowy o partnerstwie publiczo-prywatnym będą miały wpływ na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych.