Regulamin rynku mocy - Rozdział 2 - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Rozdział 2 - Regulamin rynku mocy - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.

Rozdział  2

Regulamin rynku mocy

Operator opracowuje regulamin rynku mocy określający szczegółowe warunki współpracy uczestników rynku mocy.

Regulamin rynku mocy określa warunki współpracy operatora z pozostałymi uczestnikami rynku mocy, w szczególności:

1)
organizację i przebieg certyfikacji, w tym:
a)
szczegółowy wykaz i formę przedkładanych operatorowi informacji,
b)
sposób wymiany informacji między uczestnikami rynku mocy,
c)
tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących rozstrzygnięć operatora,
d)
zakres danych techniczno-ekonomicznych przekazywanych na potrzeby certyfikacji i sposób obliczania tych danych,
e)
wzory stosowanych formularzy i dokumentów,
f)
sposób współpracy operatora systemu dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są jednostki fizyczne, z operatorem,
g)
szczegółowy harmonogram certyfikacji,
h)
termin usunięcia wad lub braków formalnych wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 22 ust. 1,
i)
sposób weryfikacji parametrów jednostki fizycznej wytwórczej, jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania lub jednostki rynku mocy,
j)
wytyczne w zakresie planu działalności przedstawianego przez jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną;
2)
szczegółowe warunki prowadzenia aukcji mocy, w tym:
a)
algorytm rozstrzygania aukcji,
b)
uzyskiwania dostępu i korzystania z dedykowanego systemu teleinformatycznego, w tym wymagania techniczne dla użytkowników tego systemu,
c)
sposób licytowania i przebieg aukcji mocy;
3)
szczegółowy zakres informacji zawartych w rejestrze;
4)
warunki korzystania z rejestru przez uczestników rynku mocy, w tym:
a)
postać danych zapisywanych i przetwarzanych w rejestrze,
b)
wymagania techniczne dla użytkowników rejestru,
c)
sposób uzyskiwania dostępu do rejestru, w szczególności określenie zakresu danych dostępnych dla poszczególnych uczestników rynku mocy,
d)
jego funkcjonalności w zakresie przetwarzania, kopiowania i sporządzania wyciągów z danych,
e)
procedurę rejestrowania transakcji na rynku wtórnym,
f)
zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrony informacji;
5)
procedury związane z dostarczaniem mocy, w tym szczegółowe warunki i sposób:
a) 38
 rozliczania wykonania obowiązku mocowego, w tym wyznaczania skorygowanego obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy,
b)
demonstracji,
c)
wyznaczania wielkości dostarczonej mocy, w tym metody określania wielkości mocy dostarczonej w wyniku czasowego ograniczenia zużycia energii elektrycznej,
d)
przeprowadzania testu;
6) 39
 termin sprawdzenia wykonania obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy;
7)
sposób sprawdzenia wykonania skorygowanego obowiązku mocowego;
8)
wzór obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w art. 62;
9)
sposób wymiany danych pomiarowo-rozliczeniowych między operatorem a operatorem systemu przesyłowego, właściwego ze względu na lokalizację jednostki fizycznej wytwórczej zagranicznej lub jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania zagranicznej, oraz wzór zobowiązania, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 4;
10)
szczegółowe warunki i sposób prowadzenia aukcji wstępnych oraz warunki aukcji;
11)
warunki i zasady zgłaszania do rejestru jednostek fizycznych zagranicznych;
12)
tryb składania i rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 47a;
13)
sposób i tryb składania oraz weryfikacji oświadczeń, o których mowa w art. 67a;
14)
procedurę aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji;
15)
sposób i tryb naliczania i wypłaty wynagrodzenia w przypadku naliczania kar zgodnie z art. 47 ust. 2, po przedstawieniu informacji, o których mowa w art. 52 ust. 2;
16)
sposób i tryb uwzględniania poleceń operatora, o których mowa w art. 58 ust. 4a.
1. 
Operator informuje na swojej stronie internetowej o publicznym dostępie do projektu regulaminu rynku mocy oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu.
2. 
Operator przedkłada Prezesowi URE, do zatwierdzenia, projekt regulaminu rynku mocy wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowej oraz przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw energii.
3. 
Prezes URE, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia regulaminu rynku mocy, w drodze decyzji, w terminie 45 dni. Na postanowienie ministra właściwego do spraw energii zażalenie nie przysługuje.
4. 
W przypadku odmowy zatwierdzenia regulaminu rynku mocy, Prezes URE, uzasadniając tę odmowę, wskazuje propozycje zmian oraz wyznacza termin przedłożenia nowego projektu regulaminu rynku mocy.
5. 
Operator publikuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej zatwierdzony przez Prezesa URE regulamin rynku mocy.
6. 
Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wstrzymuje obowiązku przedłożenia nowego projektu regulaminu rynku mocy do zatwierdzenia.
7. 
W przypadku zmiany regulaminu rynku mocy przepisy ust. \-6 stosuje się odpowiednio.
38 Art. 83 pkt 5 lit. a zmieniona przez art. 33 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.
39 Art. 83 pkt 6 zmieniony przez art. 33 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.