Rejestr rynku mocy - Rozdział 9 - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Rozdział 9 - Rejestr rynku mocy - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.

Rozdział  9

Rejestr rynku mocy

1. 
Rejestr prowadzi operator.
2. 
Rejestr jest elektroniczną platformą prowadzenia rynku mocy, gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych handlowych, rozliczeniowych i technicznych na tym rynku oraz składania określonych w ustawie oświadczeń uczestników rynku mocy, w tym zawierania transakcji na rynku wtórnym.
3. 
Rejestr zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1)
terminów, warunków oraz wyników certyfikacji, w tym pozyskanych danych;
2)
jednostek fizycznych oraz jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych uzyskane w certyfikacji ogólnej;
3)
jednostek rynku mocy i przyznanych im certyfikatów;
4)
dostawców mocy biorących udział w rynku mocy wraz z jednostkami rynku mocy, którymi dysponują;
5)
wyników aukcji wstępnych, w tym wybranych ofert;
6)
terminów aukcji mocy;
7)
wstępnych i ostatecznych wyników aukcji mocy;
8)
oświadczeń składanych przez uczestników aukcji mocy w toku aukcji wraz ze wskazaniem czasu ich złożenia;
9) 9
 ogłoszonych okresów przywołania na rynku mocy;
10)
obowiązujących umów mocowych;
11)
wykonania obowiązków mocowych;
12)
wynagrodzenia za wykonanie obowiązku mocowego, kar za niewykonanie tego obowiązku oraz premii za wykonanie obowiązku mocowego ponad wymagany poziom;
13)
treści oświadczeń uczestników rynku mocy innych niż określone w pkt 8;
14)
transakcji na rynku wtórnym.
4. 
Wpis do rejestru dotyczący certyfikacji ogólnej odnoszący się do:
1)
jednostki fizycznej wytwórczej planowanej - zachowuje ważność do zakończenia certyfikacji do aukcji głównej wskazanej zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 7;
2)
jednostki fizycznej innej niż określona w pkt 1 - zachowuje ważność do rozpoczęcia certyfikacji ogólnej w kolejnym roku.
5. 
Operator zapewnia wgląd do rejestru ministrowi właściwemu do spraw energii i Prezesowi URE, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.
6. 
Rejestr jest jawny dla uczestników rynku mocy, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.
7. 
Operator administruje i przetwarza dane zawarte w rejestrze w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) 10 .
1. 
Operator prowadzi rejestr, dbając o bezpieczeństwo, aktualność i trwałość danych w nim zapisanych.
2. 
Domniemywa się, że dane zapisane w rejestrze są zgodne ze stanem faktycznym.
3. 
Oświadczenia składane w rejestrze zostają złożone z chwilą wpisu do tego rejestru.
4. 
Wnioski, informacje i oświadczenia składane w rejestrze opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9 Art. 55 ust. 3 pkt 9 zmieniony przez art. 33 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.
10 Ustawa utraciła moc z dniem 25 maja 2018 r. z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowały moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89), na podstawie art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), która weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r. Przepisy ustawy wymienione w zdaniu pierwszym utraciły moc z dniem 6 lutego 2019 r., na podstawie art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125), która weszła w życie z dniem 6 lutego 2019 r.