[Termin utworzenia rejestru i dedykowanego systemu teleinformatycznego] - Art. 97. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 97. - [Termin utworzenia rejestru i dedykowanego systemu teleinformatycznego] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  97.  [Termin utworzenia rejestru i dedykowanego systemu teleinformatycznego]
1. 
Operator tworzy rejestr:
1)
w zakresie funkcjonalności pozwalających na przeprowadzenie certyfikacji ogólnej - do dnia 28 lutego 2018 r.;
2)
w zakresie funkcjonalności pozwalających na przeprowadzenie certyfikacji do aukcji mocy - do dnia 31 lipca 2018 r.;
3)
w zakresie funkcjonalności pozwalających na organizację rynku wtórnego - do dnia 31 grudnia 2019 r.;
4)
w pozostałym zakresie - do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. 
Operator tworzy dedykowany system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 4 ust. 3 w zakresie:
1)
funkcjonalności pozwalających na przeprowadzenie aukcji głównych - do dnia 31 października 2018 r.;
2)
pozostałych funkcjonalności - do dnia 31 grudnia 2019 r.
3. 
Operator informuje Prezesa URE oraz ministra właściwego do spraw energii o utworzeniu rejestru oraz dedykowanego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 ust. 3, niezwłocznie odpowiednio po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i 2.