[Przepisy stosowane do opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych innych niż rozliczani ryczałtowo dla okresów przed dniem... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 89f. - [Przepisy stosowane do opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych innych niż rozliczani ryczałtowo dla okresów przed dniem 1 stycznia 2028 r.] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  89f.  [Przepisy stosowane do opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych innych niż rozliczani ryczałtowo dla okresów przed dniem 1 stycznia 2028 r.]

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale, dla okresów przypadających przed dniem 1 stycznia 2028 r., do opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu III rozdziału 3.