[Koszt rynku mocy dla odbiorców końcowych innych niż rozliczani w sposób ryczałtowy dla okresów przed dniem 1 stycznia 2028 r.]... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 89c. - [Koszt rynku mocy dla odbiorców końcowych innych niż rozliczani w sposób ryczałtowy dla okresów przed dniem 1 stycznia 2028 r.] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  89c.  [Koszt rynku mocy dla odbiorców końcowych innych niż rozliczani w sposób ryczałtowy dla okresów przed dniem 1 stycznia 2028 r.]

Dla okresów przypadających przed dniem 1 stycznia 2028 r. koszt rynku mocy, o którym mowa w art. 74 ust. 10, dla odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2, Prezes URE oblicza zgodnie z wzorem:

KP = KC- KGD

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KP - koszt rynku mocy dla odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2,

KC - całkowity koszt rynku mocy w danym roku dostaw,

KGD - koszt rynku mocy dla odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1.