[Koszt rynku mocy dla odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy dla okresów przed dniem 1 stycznia 2028 r.] - Art.... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 89b. - [Koszt rynku mocy dla odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy dla okresów przed dniem 1 stycznia 2028 r.] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  89b.  [Koszt rynku mocy dla odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy dla okresów przed dniem 1 stycznia 2028 r.]
1. 
Dla okresów przypadających przed dniem 1 stycznia 2028 r. Prezes URE oblicza, na podstawie danych z roku poprzedzającego rok ustalania stawek opłaty mocowej, koszt rynku mocy dla grupy odbiorców końcowych, o której mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1, zgodnie z wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KGD - koszt rynku mocy dla grupy odbiorców końcowych, o której mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1,

ZGD - roczne zużycie energii elektrycznej w systemie przez odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1,

ZK - roczne zużycie energii elektrycznej w systemie przez odbiorców końcowych,

R - wolumen energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 2,

Kc - całkowity koszt rynku mocy w danym roku dostaw.

2. 
Wolumen energii elektrycznej wynikający z podziału odbiorców końcowych, o którym mowa w art. 70a ust. 1, w danym roku lub w danym kwartale roku dostaw, o którym mowa w art. 74 ust. 5, oblicza się zgodnie z wzorem:

R= (1-AK1)xZK1+(1-AK2)xZK2(1-AK3)xZK3

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

AK1 - współczynnik, o którym mowa w art. 70a ust. 5, dla odbiorców końcowych K1,

ZK1 - ilość energii elektrycznej pobrana z sieci i zużyta przez odbiorców końcowych K1 w godzinach, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2,

AK2 - współczynnik, o którym mowa w art. 70a ust. 5, dla odbiorców końcowych K2,

ZK2- ilość energii elektrycznej pobrana z sieci i zużyta przez odbiorców końcowych K2 w godzinach, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2,

AK3 - współczynnik, o którym mowa w art. 70a ust. 5, dla odbiorców końcowych K3,

ZK3 - ilość energii elektrycznej pobrana z sieci i zużyta przez odbiorców końcowych K3 w godzinach, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2.

3. 
Stawki opłaty mocowej dla odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1, Prezes URE kalkuluje odrębnie w odniesieniu do odbiorców końcowych, zużywających rocznie:
1)
poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
2)
od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej;
3)
powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej;
4)
powyżej 2800 kWh energii elektrycznej.
4. 
W celu wyznaczenia odrębnych stawek opłaty mocowej dla odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1, Prezes URE wyznacza stawkę bazową, zgodnie z wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S - stawkę bazową,

KGD - koszt rynku mocy dla grupy odbiorców końcowych, o której mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1,

a - liczbę odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej,

b - liczbę odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1, zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej,

c - liczbę odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1, zużywających rocznie powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej,

d - liczbę odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1, zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej.

5. 
Stawki opłaty mocowej dla poszczególnych grup odbiorców końcowych, o których mowa w ust. 3, wynoszą:
1)
0,25 x S/12 na miesiąc - w odniesieniu do odbiorców końcowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
2)
0,6 x S/12 na miesiąc - w odniesieniu do odbiorców końcowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2;
3)
1 x S/12 na miesiąc - w odniesieniu do odbiorców końcowych, o których mowa w ust. 3 pkt 3;
4)
1,4 x S/12 na miesiąc - w odniesieniu do odbiorców końcowych, o których mowa w ust. 3 pkt 4.