Art. 87. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 87. - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  87. 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) po art. 369 dodaje się art. 369a w brzmieniu: (zmiany pominięte).