[Działania zagrożone karą pieniężną; wymierzenie, wysokość, uiszczenie i ściągnięcie kary pieniężnej] - Art. 85. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 85. - [Działania zagrożone karą pieniężną; wymierzenie, wysokość, uiszczenie i ściągnięcie kary pieniężnej] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  85.  [Działania zagrożone karą pieniężną; wymierzenie, wysokość, uiszczenie i ściągnięcie kary pieniężnej]
1. 
Karze pieniężnej podlega ten, kto:
1)
nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 11;
2)
w certyfikacji przekazuje dane lub informacje nieprawdziwe lub niepełne;
3)
w certyfikacji lub w aukcji dopuścił się zachowania niezgodnego z przepisami prawa lub regulaminem rynku mocy;
4)
(uchylony);
5)
nie przekazuje w terminie dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 5;
6)
składając oświadczenie, o którym mowa w art. 67a ust. 1, przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne.
2. 
Karze pieniężnej podlega operator w przypadku:
1)
nieprzeprowadzenia certyfikacji w terminie, o którym mowa w art. 3 ust. 2-4;
2)
prowadzenia certyfikacji niezgodnie z przepisami lub regulaminem rynku mocy;
3)
niezorganizowania aukcji wstępnej w terminie, o którym mowa w art. 4 ust. 2;
4)
nieogłoszenia daty aukcji wstępnej, zgodnie z art. 4 ust. 4;
5)
nieopublikowania wyników aukcji wstępnych w terminie, o którym mowa w art. 9 ust. 8;
6)
nieuprawnionego ujawnienia cen, o których mowa w art. 9 ust. 9;
7)
nieuzasadnionego nierównego traktowania zgłoszonych do certyfikacji jednostek fizycznych lub jednostek rynku mocy;
8)
nieprzedłożenia w terminie informacji, o których mowa w art. 10, art. 14, art. 27 lub art. 28;
9)
nieuzasadnionej odmowy wpisania jednostki fizycznej do rejestru;
10)
nieuzasadnionej odmowy wydania dostawcy mocy certyfikatu, o którym mowa w art. 23;
11)
nieogłoszenia dat aukcji głównej i dat aukcji dodatkowej w terminie, o którym mowa w art. 29 ust. 2;
12)
niezorganizowania aukcji głównej lub aukcji dodatkowej w terminie określonym w art. 29 ust. 2, z przyczyn leżących po stronie operatora;
13)
prowadzenia aukcji mocy niezgodnie z przepisami lub z regulaminem rynku mocy;
14)
nieuzasadnionego niedopuszczenia jednostki rynku mocy do udziału w aukcji mocy;
15)
nieprzekazania w terminie informacji, o której mowa w art. 38 ust. 2;
16) 40
 naruszenia zasad ogłaszania okresu przywołania na rynku mocy, o których mowa w art. 57 ust. 9.
3. 
Karze pieniężnej podlega operator systemu dystrybucyjnego w przypadku:
1)
nieuzasadnionej odmowy współpracy z operatorem lub niedochowania terminów w przypadkach określonych w art. 3 ust. 5;
2)
nieprzekazania w terminie danych pomiarowych, o których mowa w art. 58 ust. 5, lub informacji, o której mowa w art. 75 ust. 6 lub w art. 89d.
4. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1-3, wymierza Prezes URE.
5. 
Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1-3, nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna wymierzana jest przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
6. 
Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.
7. 
Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia rodzaj naruszenia i jego wpływ na rynek mocy, skutki naruszenia oraz możliwości finansowe przedsiębiorcy.
8. 
Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej, jeżeli wpływ naruszenia na rynek mocy i jego skutki są znikome, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.
9. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1-3, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
10. 
Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1-3, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
40 Art. 85 ust. 2 pkt 16 zmieniony przez art. 33 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.