Art. 83. - [Treść regulaminu rynku mocy] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2131 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2023 r. do: 30 czerwca 2025 r.
Art.  83.  [Treść regulaminu rynku mocy]

Regulamin rynku mocy określa warunki współpracy operatora z pozostałymi uczestnikami rynku mocy, w szczególności:

1)
organizację i przebieg certyfikacji, w tym:
a)
szczegółowy wykaz i formę przedkładanych operatorowi informacji,
b)
sposób wymiany informacji między uczestnikami rynku mocy,
c)
tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących rozstrzygnięć operatora,
d)
zakres danych techniczno-ekonomicznych przekazywanych na potrzeby certyfikacji i sposób obliczania tych danych,
e)
wzory stosowanych formularzy i dokumentów,
f)
sposób współpracy operatora systemu dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są jednostki fizyczne, z operatorem,
g)
szczegółowy harmonogram certyfikacji,
h)
termin usunięcia wad lub braków formalnych wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 22 ust. 1,
i)
sposób weryfikacji parametrów jednostki fizycznej wytwórczej, jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania lub jednostki rynku mocy,
j)
wytyczne w zakresie planu działalności przedstawianego przez jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną;
2)
szczegółowe warunki prowadzenia aukcji mocy, w tym:
a)
algorytm rozstrzygania aukcji,
b)
uzyskiwania dostępu i korzystania z dedykowanego systemu teleinformatycznego, w tym wymagania techniczne dla użytkowników tego systemu,
c)
sposób licytowania i przebieg aukcji mocy;
3)
szczegółowy zakres informacji zawartych w rejestrze;
4)
warunki korzystania z rejestru przez uczestników rynku mocy, w tym:
a)
postać danych zapisywanych i przetwarzanych w rejestrze,
b)
wymagania techniczne dla użytkowników rejestru,
c)
sposób uzyskiwania dostępu do rejestru, w szczególności określenie zakresu danych dostępnych dla poszczególnych uczestników rynku mocy,
d)
jego funkcjonalności w zakresie przetwarzania, kopiowania i sporządzania wyciągów z danych,
e)
procedurę rejestrowania transakcji na rynku wtórnym,
f)
zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrony informacji;
5)
procedury związane z dostarczaniem mocy, w tym szczegółowe warunki i sposób:
a)
rozliczania wykonania obowiązku mocowego, w tym wyznaczania skorygowanego obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy,
b)
demonstracji,
c)
wyznaczania wielkości dostarczonej mocy, w tym metody określania wielkości mocy dostarczonej w wyniku czasowego ograniczenia zużycia energii elektrycznej,
d)
przeprowadzania testu;
6)
termin sprawdzenia wykonania obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy;
7)
sposób sprawdzenia wykonania skorygowanego obowiązku mocowego;
8)
wzór obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w art. 62;
9)
sposób wymiany danych pomiarowo-rozliczeniowych między operatorem a operatorem systemu przesyłowego, właściwego ze względu na lokalizację jednostki fizycznej wytwórczej zagranicznej lub jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania zagranicznej, oraz wzór zobowiązania, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 4;
10)
szczegółowe warunki i sposób prowadzenia aukcji wstępnych oraz warunki aukcji;
11)
warunki i zasady zgłaszania do rejestru jednostek fizycznych zagranicznych;
12)
tryb składania i rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 47a;
13)
sposób i tryb składania oraz weryfikacji oświadczeń, o których mowa w art. 67a;
14)
procedurę aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji;
15)
sposób i tryb naliczania i wypłaty wynagrodzenia w przypadku naliczania kar zgodnie z art. 47 ust. 2, po przedstawieniu informacji, o których mowa w art. 52 ust. 2;
16)
sposób i tryb uwzględniania poleceń operatora, o których mowa w art. 58 ust. 4a.