[Dzień udzielenia dostawcom mocy pomocy publicznej] - Art. 78a. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 78a. - [Dzień udzielenia dostawcom mocy pomocy publicznej] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  78a.  [Dzień udzielenia dostawcom mocy pomocy publicznej]

Na potrzeby przygotowania sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, przyjmuje się, że dniem udzielenia dostawcom mocy pomocy publicznej jest dzień przekazania pisemnej dyspozycji, o której mowa w art. 61 ust. 3.