Art. 64. - [Wypłata i podział wynagrodzenia w przypadku jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych zagranicznych lub jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2131 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2023 r. do: 30 czerwca 2025 r.
Art.  64.  [Wypłata i podział wynagrodzenia w przypadku jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych zagranicznych lub jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego]

Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego dla jednostki rynku mocy składającej się z:

1)
jednostki fizycznej zagranicznej - wypłaca się po przedstawieniu przez operatora systemu przesyłowego, właściwego ze względu na lokalizację tej jednostki, danych pomiarowo-rozliczeniowych za dany okres lub innych informacji pozwalających na dokonanie rozliczeń lub po pozyskaniu przez operatora danych niezbędnych do dokonania rozliczeń;
2)
jednostki fizycznej połączenia międzysystemowego - dzieli się w równych częściach między dostawcę mocy i operatora.