[Zasady prowadzenia rejestru; domniemanie prawdziwości wpisanych danych] - Art. 56. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Zasady prowadzenia rejestru; domniemanie prawdziwości wpisanych danych] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  56.  [Zasady prowadzenia rejestru; domniemanie prawdziwości wpisanych danych]
1. 
Operator prowadzi rejestr, dbając o bezpieczeństwo, aktualność i trwałość danych w nim zapisanych.
2. 
Domniemywa się, że dane zapisane w rejestrze są zgodne ze stanem faktycznym.
3. 
Oświadczenia składane w rejestrze zostają złożone z chwilą wpisu do tego rejestru.
4. 
Wnioski, informacje i oświadczenia składane w rejestrze opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.