Art. 54. - [Warunki zwrotu zabezpieczenia finansowego] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2131 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2023 r. do: 30 czerwca 2025 r.
Art.  54.  [Warunki zwrotu zabezpieczenia finansowego]

Operator zwraca dostawcy mocy zabezpieczenie finansowe po:

1)
wydaniu potwierdzenia:
a)
spełnienia wymagań, o których mowa w art. 52 ust. 2,
b)
o którym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 1, albo w przypadku zawarcia umowy mocowej na więcej niż 1 rok dostaw - tego potwierdzenia i potwierdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w art. 52 ust. 2,
c)
o którym mowa w art. 53 ust. 5, albo w przypadku zawarcia umowy mocowej na więcej niż 1 rok dostaw - tego potwierdzenia i potwierdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w art. 52 ust. 2, z uwzględnieniem, że w obu tych przypadkach operator zwraca zabezpieczenie finansowe pomniejszone proporcjonalnie o wartość wynikającą z wyniku testu;
2)
stwierdzeniu wygaśnięcia certyfikatu, na wniosek dostawcy mocy, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3;
3)
wygaśnięciu certyfikatu zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1.