[Ograniczenie możliwości zastąpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej jednostkami fizycznymi redukcji... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 53a. - [Ograniczenie możliwości zastąpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  53a.  [Ograniczenie możliwości zastąpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania]

Jednostka redukcji zapotrzebowania planowana wchodząca w skład jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania nie może zostać zastąpiona jedną lub większą liczbą jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania, jeżeli spowoduje to, że jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w skład której wchodzą te jednostki, w okresie dostaw, nie będzie spełniała limitu emisji.