[Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do umów w przedmiocie obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym lub... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 49c. - [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do umów w przedmiocie obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym lub realokacji wielkości] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  49c.  [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do umów w przedmiocie obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym lub realokacji wielkości]

Do umów, których przedmiotem jest obrót wtórny obowiązkiem mocowym lub realokacja wielkości wykonania obowiązku mocowego, o których mowa w art. 48 ust. 1, przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) nie stosuje się.