Art. 42. - [Treść umowy mocowej] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2131 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2023 r. do: 30 czerwca 2025 r.
Art.  42.  [Treść umowy mocowej]
1. 
Umowa mocowa zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie jednostki rynku mocy, przez którą dostawca mocy wykonuje obowiązek mocowy;
2)
okres trwania obowiązku mocowego;
3)
sposób wykonywania obowiązku mocowego i wynagrodzenie za jego wykonanie, w tym cenę;
4)
postanowienia dotyczące:
a)
uiszczania kar, o których mowa w art. 59,
b)
zatrzymywania zabezpieczeń, o których mowa w art. 50,
c)
monitorowania postępów inwestycyjnych jednostek rynku mocy:
w skład których wchodzi jednostka fizyczna wytwórcza planowana, w odniesieniu do których zawarto umowę mocowa,
w odniesieniu do których zawarto umowę mocowa na więcej niż 1 okres dostaw,
d)
wykonania testu zdolności redukcji zapotrzebowania, o którym mowa w art. 53 ust. 1, jeżeli umowa dotyczy niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania;
5)
warunki jej rozwiązania;
6)
odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. 
Wzór umowy mocowej stanowi załącznik do regulaminu rynku mocy, o którym mowa w art. 83.