Art. 41. - [Zobowiązania stron umowy mocowej] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2131 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2023 r. do: 30 czerwca 2025 r.
Art.  41.  [Zobowiązania stron umowy mocowej]

Przez umowę mocową:

1)
dostawca mocy zobowiązuje się do wykonywania, przez oznaczony czas, obowiązku mocowego przez określoną jednostkę rynku mocy;
2)
operator zobowiązuje się do:
a)
weryfikacji wykonywania obowiązku mocowego,
b)
przekazywania informacji niezbędnych do wystawienia przez dostawcę mocy dokumentów księgowych stanowiących podstawę do wypłacenia wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego,
c)
ustalania wysokości kar należnych od dostawcy mocy za niewykonanie obowiązku mocowego;
3)
zarządca rozliczeń rynku mocy, o którym mowa w art. 61 ust. 2, zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego.