[Obliczenie i ogłoszenie w BIP wartości niedostarczonej energii elektrycznej i kosztu nowej jednostki] - Art. 40a. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 40a. - [Obliczenie i ogłoszenie w BIP wartości niedostarczonej energii elektrycznej i kosztu nowej jednostki] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  40a.  [Obliczenie i ogłoszenie w BIP wartości niedostarczonej energii elektrycznej i kosztu nowej jednostki]
1. 
Prezes URE oblicza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej:
1)
wartość niedostarczonej energii elektrycznej;
2)
koszt nowej jednostki.
2. 
Wielkości, o których mowa w ust. 1, są obliczane raz na 5 lat w oparciu o metodę, o której mowa odpowiednio w art. 23 ust. 6 lit. a lub b rozporządzenia 2019/943.
3. 
Wielkości, o których mowa w ust. 1, mogą być obliczane częściej niż w terminie określonym w ust. 2, jeżeli Prezes URE stwierdzi znaczącą zmianę tych wielkości. W takim przypadku Prezes URE ogłasza wielkości, o których mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem zmiany.