[Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji] - Art. 38. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  38.  [Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji]
1. 
Operator, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji mocy, zamieszcza w rejestrze oraz podaje do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji zawierające:
1)
wykaz jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zawarto umowy mocowe, wraz ze wskazaniem dostawców mocy;
2)
informacje o wielkości obowiązków mocowych wynikających z zawartych umów mocowych oraz okresów obowiązywania tych umów;
3)
cenę zamknięcia aukcji mocy.
2. 
Operator przekazuje informację o przebiegu aukcji mocy ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi URE, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia aukcji mocy.