[Delegacja ustawowa - określenie parametrów najbliższych aukcji] - Art. 34. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Delegacja ustawowa - określenie parametrów najbliższych aukcji] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  34.  [Delegacja ustawowa - określenie parametrów najbliższych aukcji]
1. 
Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określa, w drodze rozporządzenia, parametry najbliższej aukcji wstępnej, parametry najbliższej aukcji głównej i najbliższych aukcji dodatkowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 3, mając na względzie politykę energetyczną państwa, adekwatność stosowanych parametrów do potrzeb systemu, zapewnienie bezpieczeństwa systemu, równoprawne i niedyskryminacyjne traktowanie dostawców mocy oraz mając na względzie przewidywaną dostępność zdolności przesyłowych oraz ich udział w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
2. 
Minister właściwy do spraw energii wydaje rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, po otrzymaniu propozycji, o której mowa w art. 33a ust. 1, i nie później niż 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej aukcji głównej.