[Terminy i harmonogramy aukcji] - Art. 29. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Terminy i harmonogramy aukcji] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  29.  [Terminy i harmonogramy aukcji]
1. 
Na rynku mocy przeprowadza się aukcje mocy, w których dostawcy mocy oferują obowiązek mocowy.
2. 
Operator do dnia 1 marca każdego roku ogłasza datę:
1)
aukcji głównej - przypadającą w okresie między 1 a 22 grudnia w roku ogłoszenia aukcji;
2)
aukcji dodatkowych - przypadającą w pierwszym kwartale w roku następującym po roku ogłoszenia aukcji.
3. 
Aukcję główną przeprowadza się w piątym roku przed okresem dostaw, zgodnie z harmonogramem:
1)
w 2019 r. - na okres dostaw przypadający na rok 2024;
2)
w 2020 r. - na okres dostaw przypadający na rok 2025;
3)
w 2021 r. - na okres dostaw przypadający na rok 2026;
4)
w 2022 r. - na okres dostaw przypadający na rok 2027;
5)
w 2023 r. - na okres dostaw przypadający na rok 2028;
6)
w 2024 r. - na okres dostaw przypadający na rok 2029;
7)
w 2025 r. - na okres dostaw przypadający na rok 2030,

z wyjątkiem roku 2018, w którym przeprowadza się aukcje główne na okresy dostaw przypadające na lata 2021-2023.

3a. 
W toku aukcji głównej, o której mowa w ust. 3, dostawca mocy może oferować obowiązek mocowy na okresy dostaw przypadające po roku, na który przeprowadzana jest ta aukcja, zgodnie z wydanym certyfikatem.
4. 
Aukcje dodatkowe przeprowadza się w roku poprzedzającym rok, na który przypadają okresy dostaw każdej z tych aukcji, przy czym aukcje dodatkowe dla wszystkich okresów dostaw odbywają się w tym samym czasie.