[Przedłożenie Prezesowi URE i ministrowi informacji o przebiegu certyfikacji do aukcji dodatkowych] - Art. 28. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Przedłożenie Prezesowi URE i ministrowi informacji o przebiegu certyfikacji do aukcji dodatkowych] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  28.  [Przedłożenie Prezesowi URE i ministrowi informacji o przebiegu certyfikacji do aukcji dodatkowych]

Operator, w terminie 10 dni od zakończenia certyfikacji do aukcji dodatkowych, przedkłada Prezesowi URE oraz ministrowi właściwemu do spraw energii informację o przebiegu tej certyfikacji. Informacja ta zawiera w szczególności:

1)
liczbę utworzonych i dopuszczonych do udziału w aukcjach dodatkowych jednostek rynku mocy oraz sumę iloczynów ich mocy osiągalnej netto i korekcyjnych współczynników dyspozycyjności;
2)
sumaryczną wielkość obowiązków mocowych, które będą oferowali dostawcy mocy w poszczególnych aukcjach dodatkowych, w podziale na cenotwórców i cenobiorców;
3)
wykaz podmiotów wezwanych do uzupełnienia wniosku zgodnie z art. 22 ust. 1;
4)
wykaz podmiotów, którym odmówiono wydania certyfikatu, zgodnie z art. 22 ust. 2.