[Kwalifikowanie jednostki rynku mocy wytwórczej przy wydaniu certyfikatu; uprawnienia wynikające z certyfikatu; status... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Kwalifikowanie jednostki rynku mocy wytwórczej przy wydaniu certyfikatu; uprawnienia wynikające z certyfikatu; status cenotwórcy lub cenobiorcy] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  25.  [Kwalifikowanie jednostki rynku mocy wytwórczej przy wydaniu certyfikatu; uprawnienia wynikające z certyfikatu; status cenotwórcy lub cenobiorcy]
1. 
Wydając certyfikat dla jednostki rynku mocy wytwórczej w certyfikacji do aukcji głównej, operator kwalifikuje ją jako:
1)
istniejącą jednostkę rynku mocy wytwórczą;
2)
nową jednostkę rynku mocy wytwórczą - jeżeli składa się ona wyłącznie z jednostki fizycznej wytwórczej planowanej;
3)
modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą - jeżeli dostawca mocy wykazał we wniosku o certyfikację, że jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca spełnia parametr, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b.
2. 
Wydając certyfikat dla jednostki rynku mocy wytwórczej w certyfikacji do aukcji dodatkowych, operator kwalifikuje ją jako istniejącą jednostkę rynku mocy wytwórczą.
3. 
Wydając certyfikat dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania w certyfikacji do aukcji głównej lub do aukcji dodatkowych, operator kwalifikuje ją jako:
1)
potwierdzoną jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania - jeżeli do wniosku o certyfikację dołączono potwierdzenie testu zdolności redukcji zapotrzebowania, o którym mowa w art. 53 ust. 1;
2)
niepotwierdzoną jednostkę rynku mocy redukcji - jeżeli do wniosku o certyfikację nie dołączono potwierdzenia testu zdolności redukcji zapotrzebowania, o którym mowa w art. 53 ust. 1.
4. 
Certyfikat uprawnia dostawcę mocy do oferowania obowiązku mocowego w przypadku:
1)
nowej jednostki rynku mocy wytwórczej spełniającej parametr, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. a, na nie więcej niż piętnaście kolejnych okresów dostaw;
2)
nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej albo jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, o której mowa w art. 20 ust. 4, spełniającej parametr, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b, na nie więcej niż pięć kolejnych okresów dostaw;
3)
istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej, jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, innej niż określona w pkt 2, nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, innej niż określona w pkt 1 i 2, jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych zagranicznych lub jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego - na jeden okres dostaw, w toku aukcji głównej;
4)
istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej, jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych zagranicznych lub jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego - na jeden okres dostaw, w toku aukcji dodatkowej.
5. 
Dostawca mocy jest uprawniony do zawarcia umowy mocowej na okres dostaw dłuższy o dwa lata, niż maksymalny okres określony odpowiednio w ust. 4 pkt 1 lub 2, jeżeli jednostka rynku mocy, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2, będąca jednostką rynku mocy wytwórczą:
1)
spełni jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie mniejszym lub równym 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii elektrycznej albo, w przypadku jednostek kogeneracji, energii elektrycznej i ciepła, i;
2)
w przypadku jednostek kogeneracji - co najmniej połowę wytworzonego ciepła w tej jednostce dostarcza do systemu ciepłowniczego, w którym nośnikiem ciepła jest gorąca woda.
6. 
Jednostka rynku mocy w aukcji głównej posiada:
1)
status cenotwórcy - w przypadku:
a)
nowej albo modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej,
b)
jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania albo jednostki rynku mocy składającej się z jednostki fizycznej zagranicznej redukcji zapotrzebowania,
c)
jednostki rynku mocy składającej się z jednostki fizycznej zagranicznej wytwórczej,
d)
jednostki fizycznej połączenia międzysystemowego;
2)
status cenobiorcy - w przypadku istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej.
7. 
Jednostka rynku mocy w aukcji dodatkowej posiada status:
1)
cenotwórcy - w przypadku:
a)
jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania,
b)
jednostki rynku mocy składającej się z jednostki fizycznej zagranicznej,
c)
jednostki fizycznej połączenia międzysystemowego;
2)
cenobiorcy - w przypadku istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej.