[Wezwanie do usunięcia wad lub braków formalnych wniosków; odmowa wydania certyfikatu] - Art. 22. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Wezwanie do usunięcia wad lub braków formalnych wniosków; odmowa wydania certyfikatu] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  22.  [Wezwanie do usunięcia wad lub braków formalnych wniosków; odmowa wydania certyfikatu]
1. 
W przypadku gdy wniosek o certyfikację nie spełnia wymogów określonych w art. 15, art. 16 ust. 1 lub 2, art. 19 lub art. 20, lub w regulaminie rynku mocy, o którym mowa w art. 83, operator wzywa składającego wniosek do usunięcia wad lub braków formalnych wniosku w sposób i w terminie określonym w tym regulaminie.
2. 
W przypadku nieusunięcia wad lub braków formalnych wniosku o certyfikację, w wyznaczonym terminie, operator odmawia wydania certyfikatu, o czym niezwłocznie informuje składającego wniosek.