[Wniosek uczestnika aukcji wstępnej o utworzenie jednostki rynku mocy; wielkość obowiązku mocowego oferowanego przez uczestnika... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Wniosek uczestnika aukcji wstępnej o utworzenie jednostki rynku mocy; wielkość obowiązku mocowego oferowanego przez uczestnika aukcji wstępnej] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  17.  [Wniosek uczestnika aukcji wstępnej o utworzenie jednostki rynku mocy; wielkość obowiązku mocowego oferowanego przez uczestnika aukcji wstępnej]
1. 
Jednostką rynku mocy może dysponować tylko jeden dostawca mocy na dany rok kalendarzowy.
2. 
Jednostka fizyczna może wchodzić w skład tylko jednej jednostki rynku mocy na dany rok kalendarzowy.
3. 
Uczestnik aukcji wstępnej, który w wyniku aukcji wstępnej właściwej dla danej aukcji mocy został wpisany do rejestru rynku mocy, może ubiegać się o utworzenie jednostki rynku mocy składającej się z jednej lub większej liczby jednostek fizycznych zagranicznych w miejsce każdej przyjętej oferty.
4. 
Łączna wielkość obowiązku mocowego, którą zamierza oferować uczestnik aukcji wstępnej jako dostawca mocy, jest nie mniejsza niż 2 MW i nie większa od wielkości wynikającej z zaakceptowanej oferty oraz nie większa od sumy iloczynów mocy osiągalnych poszczególnych jednostek fizycznych zagranicznych i właściwych korekcyjnych współczynników dyspozycyjności.
5. 
Dostawcą mocy w odniesieniu do jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego jest wyłącznie operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, z którym jednostka ta łączy system.