[Wezwanie do usunięcia wad lub braków formalnych wniosków; odmowa wpisania jednostki fizycznej do rejestru] - Art. 13. - Rynek... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Wezwanie do usunięcia wad lub braków formalnych wniosków; odmowa wpisania jednostki fizycznej do rejestru] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  13.  [Wezwanie do usunięcia wad lub braków formalnych wniosków; odmowa wpisania jednostki fizycznej do rejestru]
1. 
W przypadku gdy wniosek o rejestrację nie spełnia wymogów określonych w art. 12 ust. 2 lub 5, operator wzywa wnioskodawcę do usunięcia wad lub braków formalnych wniosku w terminie określonym w regulaminie rynku mocy, o którym mowa w art. 83.
2. 
W przypadku nieusunięcia w terminie wad lub braków formalnych wniosku o rejestrację operator odmawia wpisania jednostki fizycznej do rejestru, o czym niezwłocznie informuje wnioskodawcę.