[Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE] - Art. 105. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 105. - [Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  105.  [Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE]
1. 
Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE wynikających z ustawy wynosi w roku:
1)
2018 r. - 391 926 zł;
2)
2019 r. - 351 926 zł;
3)
2020 r. - 351 926 zł;
4)
2021 r. - 351 926 zł;
5)
2022 r. - 351 926 zł;
6)
2023 r. - 351 926 zł;
7)
2024 r. - 351 926 zł;
8)
2025 r. - 351 926 zł;
9)
2026 r. - 351 926 zł;
10)
2027 r. -351 926 zł.
2. 
Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.