[Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] - Art. 101. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 101. - [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  101.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 89 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 89, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane w tym okresie.