Art. 10. - [Informacje o przebiegu aukcji wstępnej przedkładane ministrowi; informowanie Prezesa URE o umowach zawieranych w celu udziału mocy zagranicznych w rynku mocy] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2131 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2023 r. do: 30 czerwca 2025 r.
Art.  10.  [Informacje o przebiegu aukcji wstępnej przedkładane ministrowi; informowanie Prezesa URE o umowach zawieranych w celu udziału mocy zagranicznych w rynku mocy]
1. 
Operator w terminie 21 dni od zakończenia aukcji wstępnej przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi URE informację o przebiegu tej aukcji. Informacja zawiera:
1)
listę ofert wraz z nazwami uczestników aukcji wstępnych, wielkościami mocy w ofertach oraz informacją o przyjęciu poszczególnych ofert;
2)
informację o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem.
2. 
Operator, w terminie 14 dni od zawarcia lub zmiany umowy, o której mowa w art. 6 ust. 3 albo 4, przekazuje Prezesowi URE i ministrowi właściwemu do spraw energii informację o jej zawarciu lub zmianie.