§ 4. - Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.904

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2018 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.