§ 4. - Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.701

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2022 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. poz. 413), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2022 r., w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 180).