Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2168 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.
Art.  6d.  [Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego]
1.  Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowiące własność Skarbu Państwa dyrektor regionalnego zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazuje do rybackiego korzystania w drodze oddania w użytkowanie obwodu rybackiego.
2.  Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje za opłatą roczną, na czas nie krótszy niż 10 lat, na podstawie umowy, do zawarcia której jest upoważniony dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3.  Warunkiem oddania w użytkowanie obwodu rybackiego jest przedłożenie pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego.
4.  Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje w drodze konkursu ofert, przy czym maksymalna oferowana stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego nie może być wyższa niż równowartość pieniężna 0,5 dt żyta, ustalona według średniej ceny skupu żyta, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), w zależności od rybackiego typu wody i jej położenia.
5.  Nie pobiera się opłat za oddanie w użytkowanie następujących części obwodu rybackiego:
1) obrębu ochronnego;
2) uzupełniającego obwodu rybackiego;
3) wód uznanych za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
6.  W przypadku nierealizowania założeń zawartych w operacie rybackim dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie może rozwiązać umowę użytkowania w każdym czasie i bez odszkodowania.
7.  W sprawach nieuregulowanych dotyczących użytkowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
8.  Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, zwany dalej "konkursem", ogłasza i przeprowadza dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapraszając zainteresowane podmioty do udziału w konkursie.
9.  W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej "komisją".
10.  W skład komisji wchodzą co najmniej 3 osoby zatrudnione w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych lub na stanowiskach obsługi.
11.  Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyznacza przewodniczącego komisji spośród jej członków oraz ustala regulamin pracy komisji. Regulamin pracy komisji udostępnia się oferentom do wglądu w siedzibie regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
12.  Członkiem komisji nie może być osoba, która:
1) jest małżonkiem oferenta lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie albo jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem;
2) jest lub była w ostatnich 3 latach pracownikiem, przedstawicielem, pełnomocnikiem, udziałowcem albo akcjonariuszem oferenta bądź członkiem organizacji społecznej występującej jako oferent;
3) pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
13.  W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 12, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonuje zmiany w składzie komisji i zarządza powtórzenie czynności dokonanych przez komisję.
14.  Komisja, dokonując oceny ofert, sprawdza:
1) zgodność założeń operatu rybackiego z warunkami korzystania z wód regionu wodnego obowiązującymi w dniu wywieszenia ogłoszenia o konkursie;
2) zgodność rodzaju i wysokości nakładów rzeczowo-finansowych zaproponowanych w ofercie z rodzajem i wysokością nakładów rzeczowo-finansowych przewidzianych na zarybienia w operacie rybackim;
3) czy ilość, rodzaj i stan techniczny środków trwałych oraz wyposażenia służącego do chowu, hodowli lub połowu ryb lub raków, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oferenta lub jego pracowników w zakresie rybactwa śródlądowego dają gwarancję możliwości prowadzenia racjonalnej gospodarki w danym obwodzie rybackim i są zgodne z typem gospodarki rybackiej określonym w operacie rybackim.
15.  W przypadku stwierdzenia, że oferta nie spełnia jednego z warunków dotyczących zgodności, o których mowa w ust. 14, komisja odrzuca ofertę.
16.  Komisja dokonuje oceny następujących elementów oferty:
1) kwalifikacje i doświadczenie oferenta;
2) wysokość zaproponowanej stawki opłaty rocznej;
3) wysokość zaproponowanych nakładów rzeczowo-finansowych;
4) gatunki materiału zarybieniowego zaproponowane w nakładach rzeczowo-finansowych.
17.  Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół wraz z dokumentacją dotyczącą jego przebiegu i wynikiem konkursu.
18.  Przewodniczący komisji w terminie 3 dni od dnia podjęcia przez komisję uchwały o wyniku konkursu przekazuje dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie protokół, o którym mowa w ust. 17.
19.  Po przekazaniu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie protokołu z przebiegu konkursu każdy z oferentów może zapoznać się w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tym protokołem.
20.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania wyniku konkursu oraz protokołu z jego przebiegu dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia oferentów na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, o wyniku konkursu i o otrzymanej przez nich liczbie punktów albo o odrzuceniu oferty.
21.  Oferent może złożyć do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie protest dotyczący wyniku konkursu w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 20.
22.  O złożeniu protestu, o którym mowa w ust. 21, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia niezwłocznie wszystkich oferentów, których oferty komisja przyjęła do postępowania konkursowego.
23.  Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozpatruje protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
24.  W przypadku uwzględnienia protestu dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni od dnia jego uwzględnienia zarządza ponowne rozpatrzenie ofert przez komisję.
25.  Przepisy ust. 20 stosuje się odpowiednio przy powiadamianiu oferentów o wyniku ponownego rozpatrzenia ofert.
25a.  Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zamieszcza i aktualizuje na swojej stronie internetowej:
1) wykaz obwodów rybackich;
2) imię i nazwisko albo nazwę uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim;
3) wskazane przez uprawnionego do rybactwa dane kontaktowe uprawnionego;
4) okres obowiązywania umów użytkowania obwodu rybackiego.
26.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wymogi dotyczące ogłoszenia o konkursie ofert, o którym mowa w ust. 8, elementy ofert i sposób ich oceny, czynności komisji, a także maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego.
27.  Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 26:
1) kieruje się potrzebą sprawnego przeprowadzenia konkursu, potrzebą wyłonienia oferenta, którego przygotowanie i doświadczenie zawodowe zapewni realizację zasad racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim, w celu utrzymania lub uzyskania dobrego stanu wód obwodu rybackiego;
2) określając tryb i warunki przeprowadzania konkursu ofert, uwzględni w szczególności konieczność udostępnienia oferentom informacji w zakresie:
a) rozliczenia obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem użytkowania oraz nakładów rzeczowych określonych w operacie rybackim,
b) zasad udostępniania wód obwodu rybackiego do celów badań naukowych oraz przekazywania danych na temat wyników prowadzonej gospodarki rybackiej,
c) ograniczeń związanych z oddaniem w użytkowanie gruntów pod wodami w obwodzie rybackim na cele określone w art. 261 ust. 1 ustawy - Prawo wodne oraz potrzeby zapewnienia kontroli nad prawidłowością przeprowadzanego postępowania w konkursie ofert;
3) określając maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego, uzależni jej wysokość od rybackiego typu wody i jej położenia.