[Delegacja ustawowa - gatunki ryb uznanych za rodzime i nierodzime] - Art. 3f. - Rybactwo śródlądowe. - Dz.U.2022.883 t.j. - OpenLEX

Art. 3f. - [Delegacja ustawowa - gatunki ryb uznanych za rodzime i nierodzime] - Rybactwo śródlądowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.883 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  3f.  [Delegacja ustawowa - gatunki ryb uznanych za rodzime i nierodzime]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime oraz warunki, w szczególności techniczne, organizacyjne lub gospodarcze, wprowadzania ryb tych gatunków, dla których nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1:
a)
pkt 1,
b)
pkt 2,
2)
wykaz gatunków ryb uznanych za rodzime

- mając na względzie potrzebę ochrony i utrzymania różnorodności biologicznej oraz konieczność zapobiegania negatywnemu wpływowi działań związanych z wprowadzeniem ryb gatunku obcego na środowisko, a także wyniki badań i dostępną wiedzę w zakresie stosowanych w rybactwie śródlądowym praktyk gospodarczych i ich potencjalnego wpływu na środowisko.