Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2168 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 31 lipca 2020 r.
Art.  2.  [Stosowanie przepisów do chowu, hodowli i połowu organizmów żyjących w wodzie innych niż ryby]
1.  Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do warunków chowu, hodowli i połowu raków, minogów oraz innych organizmów żyjących w wodzie, stanowiących jej pożytki, z tym że rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, może określać warunki chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, do których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.