Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.41.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1965 r.

UMOWA
O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ I NAUKOWEJ MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM RUMUŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ
podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1964 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 listopada 1964 roku podpisana została w Warszawie Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Rumuńskiej Republiki Ludowej o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ I NAUKOWEJ MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM RUMUŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Rumuńskiej Republiki Ludowej dążąc do pogłębienia przyjaźni między obu krajami drogą zacieśnienia i rozszerzenia stosunków kulturalnych i naukowych postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę i w tym celu wyznaczyły swych Pełnomocników, a mianowicie: (pominięto),

którzy po wymianie pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1

Obie Umawiające się Strony będą rozwijać i pogłębiać wszechstronną współpracę między instytucjami kulturalnymi i naukowymi obu krajów, w szczególności przez wymianę pracowników naukowych, studentów, artystów i zespołów artsytycznych, jak również przez wymianę książek, publikacji i prac naukowych, przez rozpowszechnianie dzieł artystycznych i innych osiągnięć w dziedzinie kulturalnej.

Artykuł  2

Obie Umawiające się Strony będą popierać współpracę między Akademiami Nauk oraz innymi instytucjami naukowo-badawczymi i placówkami szkolnictwa wyższego obu krajów drogą wymiany doświadczeń w dziedzinie badań naukowych, wymiany materiałów dokumentacyjnych, książek i innych wydawnictw naukowych, wymiany pracowników naukowych oraz ułatwiania im studiów i badań w instytucjach szkolnictwa wyższego i naukowo-badawczych, jak również przez wzajemne wysyłanie delegatów na konferencje naukowe, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

Artykuł  3

Obie Umawiające się Strony będą rozwijać współpracę w dziedzinie szkolnictwa wszystkich stopni przez:

a) wymianę pracowników szkolnictwa;

b) wymianę absolwentów dla odbycia specjalizacji w szkołach wyższych i przyjmowanie studentów oraz doktorantów na studia;

c) udzielanie poparcia dla katedr i lektoratów języka i literatury Umawiającej się Strony oraz dla wymiany lektorów;

d) wzajemne oddawanie do dyspozycji materiałów dokumentacyjnych dotyczących podstawowych zagadnień z dziedziny historii, geografii, literatury, kultury, życia politycznego i ekonomicznego drugiego kraju, które mogłyby być wykorzystane w podręcznikach dla szkół wszystkich stopni;

e) wymnianę materiałów specjalistycznych, czasopism i prac z zakresu pedagogiki.

Artykuł  4

Każda z Umawiających się Stron będzie popierać uznawanie, zgodnie z własnym ustawodawstwem, dyplomów i świadectw szkół wszystkich stopni Strony drugiej.

Artykuł  5

Obie Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie literatury, teatru, muzyki, sztuk plastycznych, filmu, twórczości ludowej, masowej pracy kulturalnej, a to przez wymianę delegacji działaczy kulturalnych, przez występy artystyczne, wymianę wystaw, włączanie do własnych repertuarów teatralnych i muzycznych niektórych utworów autorów drugiego kraju, jak również przez wyświetlanie filmów.

Popierać będą również współpracę w dziedzinie twórczości pomiędzy placówkami artystycznymi i placówkami szkolnictwa artystycznego oraz związkami twórczymi, łącznie z przyjmowaniem osób dla specjalizacji, na żądanie Strony drugiej.

Artykuł  6

Obie Umawiające się Strony ułatwią naukowcom i działaczom kulturalnym drugiego kraju dostęp do bibliotek, muzeów i archiwów dla prowadzenia badań naukowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przyjmującym.

Artykuł  7

Każda z Umawiających się Stron popierać będzie współpracę między instytucjami wydawniczymi w celu wzajemnego informowania się i zachęcać do tłumaczenia i wydawania utworów z zakresu literatury naukowej, literatury pięknej i politycznej drugiego kraju.

Artykuł  8

Każda z Umawiających się Stron będzie popierać współpracę w dziedzinie radia, telewizji oraz prasy przez wymianę techników, redaktorów i innych specjalistów, przez wymianę materiałów informacyjnych i dokumentacyjnych, jak również przez wzajemne rozpowszechnianie pism codziennych wydawanych w drugim kraju.

Artykuł  9

Obie Umawiające się Strony będą popierać i ułatwiać współpracę placówek oraz organizacji sportowych i turystycznych.

Artykuł  10

Dla realizacji postanowień niniejszej Umowy będzie powołana Polsko-Rumuńska Komisja Mieszana, do której każda z Umawiających się Stron wyznaczy po trzech członków. W obradach Komisji uczestniczyć mogą eksperci obu krajów.

Komisja Mieszana opracuje plany współpracy kulturalnej, roczne lub dwuletnie, w których między innymi ustalone zostaną warunki finansowe związane z realizacją imprez przewidzianych w tych planach.

Komisja Mieszana zbierać się będzie przynajmniej raz na dwa lata, kolejno w Warszawie i Bukareszcie. Jej pracom przewodniczyć będzie przedstawiciel kraju, w którym odbywać się będzie dane posiedzenie.

Artykuł  11

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Bukareszcie.

Artykuł  12

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona przedłużeniu każdorazowo na dalszy pięcioletni okres, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem odpowiedniego okresu.

Artykuł  13

W dniu wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Umowa o Współpracy Kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 27 lutego 1948 roku.

Wszelkie porozumienia dotyczące współpracy kulturalnej i naukowej, zawarte dotychczas przez różne instytucje i organizacje, pozostają w mocy, o ile nie są sprzeczne z niniejszą Umową.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 26 listopada 1964 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i rumuńskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

Na dowód czego Pełnomocnicy Umawiających się Stron podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 14 kwietnia 1965 roku.