Rumunia-Polska. Układ dodatkowy do konwencji dotyczącej eksploatacji linij komunikacji powietrznej. Bukareszt.1931.05.02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.71.680

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1934 r.

UKŁAD DODATKOWY
do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij komunikacji powietrznej z dnia 9 maja 1930 r., podpisany w Bukareszcie dnia 2 maja 1931 r.

Przekład.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia drugiego maja tysiąc dziewięćset trzydziestego pierwszego roku został podpisany w Bukareszcie układ dodatkowy do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij komunikacji powietrznej, podpisanej w Warszawie w dniu 9 maja 1930 r., o następującem brzmieniu dosłownem:

UKŁAD DODATKOWY

do konwencji między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij komunikacji powietrznej, podpisanej w Warszawie dn. 9 maja 1930 r.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

i

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL RUMUNJI

ożywieni jednakowem pragnieniem dalszego rozwoju połączeń lotniczych miedzy dwoma krajami, postanowili zawrzeć w tym celu, na zasadzie postanowień art. 2-go konwencji między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Warszawie dnia 9-go maja 1930 r. układ dodatkowy do wspomnianej konwencji i mianowali jako swoich pełnomocników:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

Pana Jana SZEMBEKA, Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego Polski w Bukareszcie,

Jego Królewska Mość Król Rumunji:

Pana Dymitra Jana GHIKA, Ministra Spraw Zagranicznych,

którzy, po wymianie swoich pełnomocnictw, dobrych i sporządzonych w należytej formie, zgodzili się na postanowienia następujące:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadza się w odniesieniu do swego terytorjum na to, aby linja lotnicza Bukareszt - Warszawa i zpowrotem ustalona w artykule 1 konwencji wspomnianej wyżej była przedłużona do granicy polskiej z Wolnem Miastem Gdańskiem.

Rząd Królestwa Rumunji zgadza się w odniesieniu do swego terytorjum, aby linja lotnicza Warszawa - Bukareszt i zpowrotem, ustalona w artykule 1 konwencji wspomnianej wyżej, była przedłużona do granicy rumuńskiej w kierunku Sofji i zpowrotem.

Układ niniejszy będzie ratyfikowany i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Warszawie w czasie jak najkrótszym.

Pozostanie on w mocy tak długo, jak konwencja wymieniona wyżej i będzie podlegał pod względem wejścia w życie, rewizji i przedłużenia tym samym warunkom, które są określone w ustępie 2 artykułu 19 wspomnianej konwencji.

Sporządzono w Bukareszcie w dwóch egzemplarzach dnia 2 maja 1931 r.

Na dowód czego Pełnomocnicy podpisali umowę niniejszą i wycisnęli na niej swe pieczecie.

J. Szembek

D. J. Ghika

Zaznajomiwszy się z powyższym układem dodatkowym, uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 4 września 1931 r.